BY-vähähiilisyysluokitus

Pikalinkit

BY-Vähähiilisyysluokituksen betonilaadut sekä luokkien raja-arvot
Eri päästöluokkien arvioitu saatavuus vuonna 2023
Pikalinkki sertifioitujen tehtaiden hakuun

BY-Vähähiilisyysluokitus®

Miksi tarvitaan vähähiilisyysluokitus?

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä on ensisijaisen tärkeää. Päästövähennysten osalta rakennusalalla on merkittävästi säästöpotentiaalia. Lähitulevaisuudessa rakennusalan päästöjen vähentämistä kirittävät erityisesti uudisrakennusten päästörajoitukset sekä myös päästökaupan aiheuttamat kustannukset. Ei voida myöskään vähätellä tulevia EU:n taksonomian vaikutuksia rakentamisen hiilidioksidipäästöihin.

Uusi Rakentamislaki astuu voimaan vuoden 2025 alussa. Rakentamislaissa tullaan vaatimaan ilmastoselvityksen tekoa vuodesta 2026 alkaen. Lisäksi rakennuksille tullaan asettamaan ns. hiilikatto. Ilmastoselvitys vaaditaan loppukatselmukseen mennessä eli tietoja eri rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöistä tullaan tarvitsemaan.

Rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöt voidaan esittää ympäristöselosteella (EPD = Environmental Product Declaration). Eurooppalaisen standardiin perustuva ympäristöseloste sisältää hiilidioksidipäästöjen arvojen lisäksi monia muita ympäristöindikaattoreita. Standardin mukainen ympäristöseloste edellyttää myös ulkopuolista verifiointia. Mikäli tuotevariaatioita on paljon, kuten esimerkiksi valmisbetonituotannossa, tuotteiden valmistajakohtainen ympäristöseloste on osoittautunut liian raskaaksi tavaksi esittää tuotteen hiilidioksidipäästöt.

Ympäristöselosteen ohelle betonin hiilidioksidipäästöjen tarkasteluun on tehty BY-Vähähiilisyysluokitus®. BY-Vähähiilisyysluokitus® on yksinkertaistettu ja edullinen tapa esittää valmistajakohtaisesti ja ilman tuotenimiä eri betonilaatujen hiilidioksidipäästöt. Luokitus helpottaa myös vähähiilisen betonin ja betonielementtien valintaa suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on, että BY-Vähähiilisyysluokitus® -kokonaisuudesta muodostuu vallitseva, kansallinen tapa eri betonilaatujen hiilidioksidipäästöjen ilmoittamiseen sekä betoneiden  ja betonielementtien luokitteluun hiilidioksidipäästöjen perusteella. BY-Vähähiilisyysluokitus® -menetelmän avulla betonimateriaalin hiilidioksidipäästöt voidaan laskea erittäin luotettavasti ja arvot ovat vertailukelpoisia.

Mikä on BY-Vähähiilisyysluokitus®?

BY-Vähähiilisyysluokitus® on vapaaehtoinen, kansallinen luokitus betonin CO2-päästöjen ilmoittamiseksi. Luokituksen tarkoituksena on luoda alalle tuotemerkeistä riippumaton, yhtenäinen tapa kuvata erilaisia vähähiilisempiä betonilaatuja niin valmisbetonissa kuin betonielementeissä. Betonin lujuusluokkien kanssa analoginen päästöluokitus helpottaa vähähiilisten betonien määrittelyä rakennusten suunnitteluvaiheessa. Luokituksen perimmäisenä tavoitteena on vähentää betonin valmistuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

BY-Vähähiilisyysluokitus® jaottelee betonilaadut  viiteen luokkaan hiilidioksidipäästöjen perusteella. Valmisbetoneita koskeva luokitus käsittää yhteensä 18 eri betonilaatua ja betonielementtien betoneita koskeva luokitus 17 eri betonilaatua. Luokitukset ovat betoniresepti- ja betoniasemakohtaisia. Betonin ja betonielementtien valmistaja voi luokitella haluamansa betonireseptit vähähiilisyysluokkiin edellyttäen, että reseptin päästöarvo täyttää luokituksen vaatimukset.

BY-Vähähiilisyysluokitus® on Suomen Betoniyhdistys ry:n (BY) ylläpitämä menetelmä.  Valmisbetoneita koskeva luokitus on tehty vuosien 2021 ja 2022 aikana ja betonielementtien betoneita koskeva luokitus vuosien 2022 ja 2023 aikana. Luokituksen tekemiseen ovat osallistuneet Suomen Betoniyhdistys ry, Betoniteollisuus ry sekä Aalto-yliopisto. Luokitustyötä on ohjannut laaja-alainen BY:n hallituksen nimeämä työryhmä.

BY-Vähähiilisyysluokitus® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Suomen Betoniyhdistys ry ja johon BY-Koulutus Oy:llä on käyttöoikeus.

BY-Vähähiilisyysluokitukseen liittyvä materiaali on koottu näille internet-sivuille.
Sivuilta löytyvät maksuttomat käyttöohjeet suunnittelijalle ja tilaajalle sekä betonin valmistajalle. Sivuilta löytyvässä vuosittain päivittyvässä taustaraportissa esitetään luokituksen periaatteet sekä laskelmissa käytettävät raaka-aineiden, kuljetusten sekä energian ominaispäästöt. Sivun oikeasta ylälaidasta pääsee betonin- ja betonielementtien valmistajien käyttöön tehtyyn maksulliseen BY-Vähähiilisyyslaskuriin. BY-Vähähiilisyyslaskuri on verifioitu laskentatyökalu, jossa betonireseptin mukaiset hiilidioksidipäästöt huomioidaan moduulien A1-A3 osalta standardin SFS-EN 15804:2012+ A2:2019 mukaisesti.

BY-Vähähiilisyysluokitus® – periaatteet

Vähähiilisyysluokkia merkitään tunnuksella: GWP.NN. GWP-tunnus tulee sanoista Global Warming Potential. Tunnuksessa NN on päästötaso verrattuna referenssitasoon. Esimerkiksi GWP.85™ tarkoittaa, että betonin hiilidioksidipäästöt ovat korkeintaan 85 % verrattuna referenssitasoon. Referenssitaso vastaa betonilaaduittain suomalaisten valmisbetonivalmistajien keskimääräistä päästötasoa vuonna 2021 ja vastaavasti betonielementtien betonien keskimääräistä päästötasoa vuonna 2023. Vähähiilisyysluokat ovat päästötasoltaan alhaisempia kuin referenssitaso. Valmisbetonien BY-Vähähiilisyysluokat on esitetty taulukossa 1 ja betonielementtien betonien BY-Vähähiilisyysluokat taulukossa 2. Huom! Taulukoita ei voi käyttää ristiin. Myös referenssitaso (GWP.REF™) toimii vähähiilisyysluokkana, koska kyseisessä luokassa betonin GWP-päästöt ovat korkeintaan kyseisen betonilaadun keskiarvon suuruiset.

Luokituksen päästöarvot ja GWP-luokat koskevat vain betonia, ei siis erimerkiksi betonirakenteiden raudoitusta, betonin tai betonituotteen kuljetuksia tai työmaatoimintoja. Näin ollen koko rakennetta tai betonielementtiä ei voida GWP-luokitella.

BY-Vähähiilisyysluokitus® on toistaiseksi käytettävissä vain Suomessa valmistetuille betoneille ja betonielementeille, sillä luotettavat ominaisarvot ovat tiedossa vain suomalaisille raaka-aineille, energialle sekä alan keskimääräiselle hukalle.

GWP-luokkien tunnukset GWP.REF™, GWP.85™, GWP.70™, GWP.55™ ja GWP.40™ ovat Suomen Betoniyhdistys ry:n tavaramerkkejä, joihin BY-Koulutus Oy:llä on käyttöoikeus. GWP-luokkien tunnuksia saa käyttää ainoastaan betonilaatujen merkintöjen yhteydessä ja vain, mikäli betoni täyttää BY-Vähähiilisyysluokitus®-määritelmän mukaiset vaatimukset. GWP-luokkien mukaiset päästöarvot tulee olla laskettu Suomen Betoniyhdistys ry:n hyväksymällä laskurilla ja laskelmien tulee olla Suomen Betoniyhdistys ry:n hyväksymän kolmannen osapuolen valvomia.

Päästöjen laskennan periaatteet on esitetty käyttöohjeissa.

Vähähiilisyysluokka ei kumoa muita betonille asetettuja vaatimuksia. Esimerkiksi lujuus- ja säilyvyysominaisuudet, kuten rasitusluokat tulee toteutua vähähiilisyysluokasta riippumatta. On kuitenkin huomattava, että vähähiilisen betonin valinta vaikuttaa myös muihin betonin ominaisuuksiin, esimerkiksi lujuudenkehitykseen.

Taulukko 1. BY-Vähähiilisyysluokituksen valmisbetonilaadut sekä vähähiilisyysluokkien raja-arvot. Arvot ovat GWPtotal-arvoja sisältäen moduulit A1…A3. Arvojen yksikkönä on kg CO2 e/betoni-m3.

Betoni GWP.REF GWP.85 GWP.70 GWP.55 GWP.40
C20/25 – Ei huokostettu 210 180 145 115 85
C25/30 – Ei huokostettu 230 195 160 125 90
C30/37 – Ei huokostettu 255 215 180 140 100
C35/45 – Ei huokostettu 285 240 200 155 115
C40/50 – Ei huokostettu 305 260 215 170 120
C45/55 – Ei huokostettu 320 270 225 175 130
C50/60 – Ei huokostettu 340 290 240 185 135

C30/37 – Huokostettu 290 245 205 160 115
C35/45 – Huokostettu 330 280 230 180 130
C40/50 – Huokostettu 355 300 250 195 140
C45/55 – Huokostettu 375 320 265 205 150
C50/60 – Huokostettu 395 335 275 215 160

C30/37 P0 270 230 190 150 110
C30/37 P30 300 255 210 165 120
C35/45 P0 300 255 210 165 120
C35/45 P30 330 280 230 180 130
C35/45 P50 340 290 240 185 135
C45/55 P50 375 320 265 205 150

Taulukko 2. BY-Vähähiilisyysluokituksen betonielementtien betonilaadut sekä BY-Vähähiilisyysluokkien raja-arvot. Arvot ovat GWPtotal-arvoja sisältäen moduulit A1…A3. Arvojen yksikkönä on kg CO2e/betoni-m3.

Tuoteryhmä Betoni GWP.REF GWP.85 GWP.70 GWP.55 GWP.40
Ontelo- ja kuorilaatat C40/50 270 230 190 150 110
C50/60 295 250 205 160 120
C60/75 340 290 240 185 135

Runkotuotteet1 C35/45 315 270 220 175 125
C40/50 335 285 235 185 135
C45/55 350 300 245 195 140
C50/60 360 305 250 200 145
C55/67 375 320 265 205 150
C60/75 390 330 275 215 155

Muut elementit2 C30/37 290 245 205 160 115
C30/37 huokostettu 310 265 215 170 125
C35/45 320 270 225 175 130
C35/45 huokostettu 340 290 240 185 135
C40/50 350 300 245 195 140

Seinät, valkosementti C30/37 505 430
C35/45 525 445
C40/50 555 470

1 Runkotuotteet: pilarielementit, palkkielementit, TT- ja HTT-laattaelementit
2 Muut elementit: seinäelementit, massiivilaattaelementit, hormielementit, perustuselementit ja hissikuiluelementit. Tukimuurit ja kaapelikanavat, joilla ei ole P-lukuvaatimusta ja joiden reseptit ovat verrattavissa ”Muut elementit” luokan mukaisiin betonilaatuihin.

Toistaiseksi luokitukseen eivät sisälly portaat, paalut, putket, kaivot, pihakivet eivätkä P-lukubetonit.

Luokiteltujen betonien saatavuus

Vähähiilisyysluokan valinnassa tulee kiinnittää huomiota vähähiilisyysluokkien saatavuuteen. Betoniteollisuuden mahdollisuudet saavuttaa alhaisimpia vähähiilisyysluokkia vaihtelevat betonilaaduittain. Esimerkiksi P-lukubetonien osalta Väyläviraston infrabetoneita koskevat määräykset voivat tehdä alhaisempien luokkien saavuttamisen toistaiseksi käytännössä mahdottomaksi.

Valmisbetoneiden vähähiilisyysluokkien saatavuutta on arvioitu alla olevassa kuvassa. Se on suuntaa antava arvio tilanteesta marraskuussa 2023. Arviota tullaan päivittämään aika ajoin. Oletettavasti vihreä alue laajenee vähitellen oikealle ja alaspäin. Saatavuus voi vaihdella myös betoniasemakohtaisesti sekä alueellisesti. Onkin syytä korostaa, että kuva on vain arvio betonien saatavuudesta ja betonien saatavuus tulee varmistaa betonin valmistajilta.

Katso myös vähähiilisen betonin suuntaa antava saatavuus talonrakennuksen eri rasitusluokissa. 

Betonielementtien osalta vastaava saatavuusarvio julkaistaan myöhemmin. On syytä huomata, että valkosementtiä käytettäessä alimpia GWP-luokkia ei toistaiseksi ole mahdollista saavuttaa. Näin ollen niille ei ole annettu myöskään raja-arvoja taulukossa 3.

Taulukko 3. Eri päästöluokkien arvioitu saatavuus marraskuussa 2023.

Betoni Laadunarvosteluikä GWP.REF GWP.85 GWP.70 GWP.55 GWP.40
C20/25 – Ei huokostettu 28 vrk
91 vrk

C25/30 – Ei huokostettu 28 vrk
91 vrk

C30/37 – Ei huokostettu 28 vrk
91 vrk

C35/45 – Ei huokostettu 28 vrk
91 vrk

C40/50 – Ei huokostettu 28 vrk
91 vrk

C45/55 – Ei huokostettu 28 vrk
91 vrk

C50/60 – Ei huokostettu 28 vrk
91 vrk

C30/37 – Huokostettu 28 vrk
91 vrk

C35/45 – Huokostettu 28 vrk
91 vrk

C40/50 – Huokostettu 28 vrk
91 vrk

C45/55 – Huokostettu 28 vrk
91 vrk

C50/60 – Huokostettu 28 vrk
91 vrk

C30/37 P0 28 vrk
91 vrk

C30/37 P30 28 vrk
28 vrk

C35/45 P0 28 vrk
91 vrk

C35/45 P30 28 vrk
91 vrk

C35/45 P50 28 vrk
91 vrk

C45/55 P50 28 vrk
91 vrk

Todennäköisesti yleisesti saatavilla
Todennäköisesti saatavissa useilta valmistajilta1
Todennäköisesti saatavissa joiltakin valmistajilta1
Todennäköisesti saatavissa vain projektikohtaisena erikoistuotteena1
1 Saatavuus varmistettava etukäteen